Huisregels

Onderstaand kunt u alle geldende huisregels rustig nalezen.

Nadrukkelijk wijzen wij u erop dat u zelf verantwoordelijk bent voor uw eigen veiligheid en die van uw kinderen. Op het E3 Strand is toezicht, maar dat ontslaat u niet van bovenstaande verantwoordelijkheid.

In deze huisregels staat uitgebreid beschreven wat er allemaal wel en niet is toegestaan.

Omdat wij streven naar een prettige sfeer voor alle bezoekers hebben wij een aantal huisregels, deze huisregels dienen door alle bezoekers in acht dienen te worden genomen:

Huisregels E3 Strand

ARTIKEL 1 – PARKEREN EN STALLEN

 • 1

  Op onze parkeerterreinen en toegangswegen is het algemene verkeersreglement, zoals dit geldt op openbare wegen, van toepassing.

 • 2

  Parkeren mag uitsluitend in de daarvoor bestemde vakken en/of stallingen.

 • 3

  Aanwijzingen, door ons personeel en/of onze bewakingsdienst gegeven, dienen terstond te worden opgevolgd.

 • 4

  Wij zijn gerechtigd uw voertuig voor uw rekening en risico te verwijderen, indien niet wordt voldaan aan de hiervoor vermelde regels.

 • 5

  U dient uw vervoermiddel goed af te sluiten en geen waardevolle voorwerpen in, aan of bij uw voertuig achter te laten. Voor diefstal of vernieling zijn wij niet aansprakelijk.

 • 6

  In de rijwielstalling kunnen fietsen, bromfietsen en snorfietsen worden gestald. Elk voertuig dient op de daarvoor bestemde plaats –goed afgesloten- te worden gestald. Voertuigen, welke tegen hekwerk en/of bomen worden geplaatst, worden verwijderd. Het achterlaten in de stalling van helmen, (fiets)tassen en andere voorwerpen is niet toegestaan.

 • 7

  Wij zijn niet aansprakelijk voor diefstal of vernieling van gestalde voertuigen.

 • 8

  Indien u een voertuig wegens pech ‘s nachts in de stalling of op het parkeerterrein moet laten staan, dient u dit altijd bij één van onze medewerkers te melden. U kunt uw voertuig vervolgens uitsluitend ophalen binnen de geldende openingstijden van het E3 Strand.

ARTIKEL 2 – ENTREE

 • 1

  Verblijf op het E3 Strand geschiedt te allen tijde op eigen risico.

 • 2

  Verblijf is uitsluitend toegestaan, wanneer dit reglement in acht wordt genomen.

 • 3

  Verblijf is uitsluitend toegestaan met een geldig toegangsbewijs. Op verzoek dient het toegangsbewijs getoond te worden. Indien u het toegangsbewijs niet kunt tonen, dient u opnieuw entreegeld te betalen.

 • 4

  Personen, welke niet via een normale ingang het E3 Strand hebben betreden, (dus door of over het hekwerk) betalen een entreeprijs, gelijk aan 5 maal het geldende tarief. Bij herhaling zal onherroepelijk de toegang voor een periode van één jaar worden ontzegd.

 • 5

  Aan personen, die onder invloed van alcohol en/of verdovende middelen verkeren, zal de toegang worden geweigerd c.q. zullen van het terrein worden verwijderd.

 • 6

  Dieren worden in geen geval toegelaten op het E3 Strand.

 • 7

  Bij minder goede weersomstandigheden kunnen voor het gehele park (waaronder horecavoorzieningen) afwijkende openingstijden gelden.

 • 8

  Een abonnement geeft recht op gratis toegang tot ons park, mits dit abonnement op moment van bezoek ook daadwerkelijk getoond kan worden. Als het abonnement is vergeten, dan dient de reguliere entreeprijs betaald te worden en is teruggave van entreegeld achteraf niet mogelijk.

ARTIKEL 3 – ORDE EN VEILIGHEID

 • 1

  Open vuur en/of barbecueën is ten strengste verboden.

 • 2

  Het is niet toegestaan om in de bossen te komen, tenzij dit ter plaatse wordt aangegeven.

 • 3

  Het bezit van wapens is niet toegestaan. Medewerkers en/of beveiligings-beambten van het E3 zijn bevoegd deze wapens in beslag te nemen. Deze zullen terstond worden overgedragen aan de politie.

 • 4

  Instructies van medewerkers en/of beveiligingsbeambten van het E3 Strand dienen te worden opgevolgd.

 • 5

  Geluidsapparatuur is te allen tijde verboden, uitgezonderd op plaatsen waar is aangegeven, dat geluidsapparatuur is toegestaan.

 • 6

  Bezoekers, welke elders op het terrein met niet toegestane geluidsapparatuur worden aangetroffen, zullen worden verwijderd.

 • 7

  Afval dient in de daarvoor geplaatste afvalbakken te worden gedeponeerd.

 • 8

  Glaswerk is in verband met de veiligheid verboden.

 • 9

  Indien u onregelmatigheden constateert, dient u hiervan een medewerker of beveiligingsbeambte van E3 op de hoogte te brengen.

 • 10

  Het verrichten van oneerbare handelingen zal onherroepelijk leiden tot een toegangsverbod voor onbepaalde tijd.

ARTIKEL 4 – ZWEMMEN, SURFEN, ROEIEN, ZEILEN ETC.

 • 1

  Zwemmen en baden geschiedt op eigen risico.

 • 2

  Zwemmen en baden is in de gehele plas toegestaan, echter het zwemmen buiten de drijflijnen en het oversteken van de plas is –gezien de grote afstanden- alleen aan te raden voor ervaren afstandzwemmers.

 • 3

  Surfen, zeilen, roeien en waterfietsen is uitsluitend toegestaan achter de buitenste drijflijn; dus niet in de gemarkeerde zwemgedeelten.

 • 4

  Bij grote drukte kan het gebruik van surfplanken, zeilboten, roeiboten, kano’s etc. voor onbepaalde tijd worden verboden.

 • 5

  Het water kan eventuele verkleuringen in zwemkleding veroorzaken, wij zijn hier niet voor aansprakelijk.

ARTIKEL 5 – NAAKTRECREATIE

 • 1

  Naaktrecreatie is op het gehele terrein van het E3 Strand verboden; hierop geldt geen enkele uitzondering.

 • 2

  Het negeren van dit verbod zal leiden tot ontzegging van de toegang.

ARTIKEL 6 – TOEZICHT

 • 1

  Wij wijzen ouders en begeleiders erop, dat zij zelf verantwoordelijk zijn diegenen die onder hun leiding het strandpark bezoeken.

 • 2

  Ouders en begeleiders zijn aansprakelijk voor schade, welke door aan hen toevertrouwde minderjarigen wordt veroorzaakt.

 • 3

  Er zijn toezichthouders aanwezig.

ARTIKEL 7 – AANSPRAKELIJKHEID

 • 1

  Wij aanvaarden slechts aansprakelijkheid, in die gevallen waarbij sprake is van een tekortkoming welke aan de ondernemer en/of haar medewerker(s) is toe te rekenen.

 • 2

  Ingeval van schade zoals vermeld onder 7.1., dient u dit vóór vertrek aan ons te melden. Bij latere melding aanvaarden wij geen enkele aansprakelijkheid.

ARTIKEL 8 – PROMOTIE EN VERKOOP

 • 1
  Het bedrijven van promotie en het verkopen van artikelen en/of diensten is op het (parkeer)terrein niet toegestaan behoudens schriftelijke toestemming van de directie.

ARTIKEL 9 – VERWIJDERING

 • 1
  Medewerkers en beveiligingsbeambten van het E3 Strand zijn gerechtigd personen, die zich tegen dit reglement verzetten te verwijderen, zonder dat diegene recht op schadeloosstelling heeft.
  Van een verwijdering wordt altijd melding gemaakt bij de Regiopolitie Brabant Zuid-Oost.

ARTIKEL 10 – ALGEMEEN

 • 1

  Op het terrein worden geen voertuigen, motorboten en jetski’s toegelaten.

 • 2

  Op het gehele(parkeer)terrein is het gebruik van metaaldetectors niet toegestaan.

 • 3

  U dient ervoor te zorgen, dat u op het moment dat het E3 Strand gaat sluiten, buiten de poort bent.